33.1 C
București
sâmbătă, 22 iunie, 2024

Angajări la Ministerul Finanțelor! Ce posturi sunt scoase la concurs, cerințe, acte necesare, bibliografie

Dată:

Ministerul Finanţelor Publice anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior (2 posturi), expert clasa I grad profesional principal (1 post), inspector clasa I grad profesional principal (1 post), consilier clasa I grad profesional asistent (1 post), respectiv expert clasa I grad profesional asistent (6 posturi) la Centrul Național pentru Informații Financiare.

„Înscrierea la concurs se va face până la data de 7 august 2019, iar concursul va avea loc în data de 20 august 2019 (proba scrisă) ora 11.00”, precizează MFP.

REVISTA PATRONATELOR redă în continuare, integral, anunțul de angajare comunicat de Ministerul Finanțelor:

Condiţii de participare

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţieşi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
1. Serviciul de dezvoltare aplicatii buget

1 post consilier clasa I grad profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare: SQL, PL/SQL, sisteme de gestiune de baze de date relaţionale/ Instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii web multi – nivel, elaborare documentaţie proiecte informatice, management proiect informatic – cunostinte nivel avansat necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate, asumarea responsabilităţii, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de autoperfecţionare si de valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiza și sinteză, capacitatea de a lucra în echipă, disponibilitate pentru lucru în condiţii de stres și autoinstruire.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

Atribuțiile postului: 

 1. analizează, proiectează, programează, testează şi implementează aplicaţiile informatice dezvoltate pentru elaborarea şi execuţia bugetului în toate etapele sale;
 2. administrează, întreține, extinde și optimizează aplicațiile informatice dezvoltate și implementate;
 3. elaborează, gestionează şi actualizează documentaţiile specifice proiectelor de dezvoltare/ implementare aplicaţii informatice, în concordanţă cu metodologiile şi tehnicile avansate în domeniul TIC;
 4. respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei;
 5. participă la îndrumarea metodologică a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul specific şi instruirea beneficiarilor aplicaţiilor dezvoltate.
 6. studiază permanent literatura de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor si legislaţia specifică;
 7. studiază metode de management bugetar şi menţine legături de colaborare cu specialiştii direcţiilor generale ale MFP, beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate;
 8. colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegerii a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 9. colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 10. face propuneri privind tehnologiile folosite în domeniul TIC;
 11. participă la definirea proiectelor din domeniul de competenţă al serviciului şi la implementarea acestora;
 12. participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor subordonate;
 13. participă la elaborarea de caiete de sarcini, specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de produse şi servicii TIC pe domeniul de competenţă al serviciului, în colaborare cu celelalte direcții, servicii şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare și cu directiile beneficiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate, după caz;
 14. participă în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor şi în cadrul comisiilor de recepţie a produselor şi serviciilor din domeniul TIC achiziţionate;
 15. participă la elaborarea/ revizuirea propunerilor de modificare a reglementărilor legale din domeniul de competenţă al serviciului;
 16. participă la elaborarea si revizuirea procedurilor de sistem şi operationale (elaborate de CNIF sau de către alte structuri organizaționale din cadrul MFP) cu impact asupra activităţii serviciului;
 17. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate;
 18. respectă prevederile legislatiei din domeniul securitătii si sănătătii în muncă, apărării împotriva incendiilor si măsurile de aplicare a acestora;
 19. utilizează corect si eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) si rechizitele, manipulează si întretine corespunzător mobilierul din dotare;
 20. informează conducerea directiei generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 21. îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei, pentru atingerea scopului postului, în conformitate cu legislația în vigoare.

  2. Serviciul administrare platforme informatice, Direcția infrastructura TIC 

1 post consilier clasa I grad profesional superior 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
  • matematică și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
  • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
  • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
  • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activităţii desfăşurate in cadrul instituţiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Sisteme de operare Windows si Unix, Administrare servere cu sisteme de operare Windows,Linux si AIX / Administrare Storage, tehnologii Internet si Intranet, metode de analiza şi elaborare documentatie, management proiecte informatice, cunostinte nivel avansat necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • adaptabilitate, asumarea responsabilitatii, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite, capacitatea de analiza si sinteză, capacitatea de a lucra in echipă, disponibilitate pentru autoinstruie și perioade de lucru peste program.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani. 

Atributiile postului:

 1. Pastreaza si tine la zi documentatia tehnica a echipamentelor;
 2. Asigura actualizarea software-ului de pe platformele informatice ale Centrului Primar de Date ;
 3. Administreaza baze de date si servere de aplicatii ;
 4. Asigura preluarea de date pentru testarea aplicatiilor dezvoltate in CNIF, acolo unde este necesar ;
 5. Participa la receptionarea si punerea in functiune a echipamentelor noi
 6. Verifica sistemele din punct de vedere hardware dupa terminarea operatiilor de intretinere si depanare
 7. Pastreaza si tine la zi evidenta kit-urilor instalate pe sistemele din centru primar de date;
 8. Intocmeste documentatia tehnica privind scoaterea din functiune si casarea unor echipamente
 9. Asimileaza cunostinte despre tehnologii noi, materiale consumabile, costuri, etc
 10. Asigura tehnoredactarea de nivel superior, pentru scopuri de reprezentare sau in sprijinul instruirii
 11. Participa la elaborarea specificatiilor tehnice ale caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor tehnice depuse in cadrul licitatiilor publice deschise.
 12. Studiaza permanent literatura de specialitate.
 13. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 14. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 15. informează conducerea CNIF privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 16. Indeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3. Serviciul aplicatii Registru Contribuabili, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
 • adaptabilitate;
 • asumarea responsabilitatii;
 • capacitatea de a rezolva problemele;
 • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
 • capacitatea de analiza si sinteza;
 • capacitatea de a lucra in echipa;
 • flexibilitate;
 • creativitate si spirit de initiativa;
 • disponibilitate pentru perioade de lucru peste program si autoinstruire;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an. 

Atributiile postului:

 1. analizează, proiectează, programează, testează şi implementează aplicaţii informatice dezvoltate conform strategiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului Finanţelor Publice în toate etapele sale;
 2. administrează, întreține, extinde și optimizează aplicațiile informatice dezvoltate și implementate;
 3. elaborează, gestionează şi actualizează documentaţiile specifice proiectelor de dezvoltare/ implementare aplicaţii informatice, în concordanţă cu metodologiile şi tehnicile avansate în domeniul TIC;
 4. participă la îndrumarea metodologică a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul specific şi instruirea utilizatorilor aplicaţiilor dezvoltate;
 5. asigură asistență tehnică utilizatorilor aplicațiilor informatice;
 6. colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 7. colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 8. respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 9. participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice ;
 10. exploatează aplicaţii informatice referitoare la inregistrarea contribuabililor persoane fizice si juridice;
 • studiază permanent literatura de specialitate în vederea formulării propunerilor de schimbare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 1. participă la elaborarea de caiete de sarcini, specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de produse şi servicii TIC pe domeniul de competenţă al serviciului, în colaborare cu celelalte direcții, servicii şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare și cu directiile beneficiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate, după caz;
 • urmărește modul de derulare și îndeplinirea clauzelor contractuale pentru contracte încheiate în domeniul TIC;
 • participă la elaborarea si revizuirea procedurilor de sistem şi operationale (elaborate de CNIF sau de către alte direcţii MFP) cu impact asupra activităţii serviciului;
 1. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 2. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 3. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 4. informează conducerea direcției generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 5. îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea serviciului care duc la îndeplinirea scopului postului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
  4. Serviciul aplicatii asistare contribuabili si teledeclarare, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post expert clasa I grad profesional principal 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • flexibilitate;
  • creativitate si spirit de initiativa;
  • disponibilitate pentru perioade de lucru peste program si autoinstruire;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani. 

Atributiile postului:

 1. analizează, proiectează, programează, testează şi implementează aplicaţii informatice dezvoltate conform strategiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului Finanţelor Publice în toate etapele sale;
 2. administrează, întreține, extinde și optimizează aplicațiile informatice dezvoltate și implementate;
 3. elaborează, gestionează şi actualizează documentaţiile specifice proiectelor de dezvoltare/ implementare aplicaţii informatice, în concordanţă cu metodologiile şi tehnicile avansate în domeniul TIC;
 4. participă la îndrumarea metodologică a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul specific şi instruirea utilizatorilor aplicaţiilor dezvoltate;
 5. asigură asistență tehnică utilizatorilor aplicațiilor informatice;
 6. colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 7. colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 8. respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 9. participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice ;
 • studiază permanent literatura de specialitate în vederea formulării propunerilor de schimbare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 1. participă la elaborarea de caiete de sarcini, specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de produse şi servicii TIC pe domeniul de competenţă al serviciului, în colaborare cu celelalte direcții, servicii şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare și cu directiile beneficiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate, după caz;
 • participă în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor şi în cadrul comisiilor de recepţie a produselor şi serviciilor din domeniul TIC achiziţionate;
 1. urmărește modul de derulare și îndeplinirea clauzelor contractuale pentru contracte încheiate în domeniul TIC;
 2. participă la elaborarea si revizuirea procedurilor de sistem şi operationale (elaborate de CNIF sau de către alte direcţii MFP) cu impact asupra activităţii serviciului;
 3. asigură schimbul de date cu alte entităţi/instituţii publice, pe baza protocoalelor de colaborare/schimb de informaţii: acces on-line, servicii de export-import date etc;
 4. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 5. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 6. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 7. informează conducerea direcției generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 8. îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea serviciului care duc la îndeplinirea scopului postului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  5. Serviciul aplicații creanțe bugetare și Unitatea de Imprimare Rapidă, Direcția dezvoltare sisteme informatice

1 post inspector clasa I grad profesional principal

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, managementul proiectelor informatice – cunostinte nivel mediu necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • flexibilitate;
  • creativitate si spirit de initiativa;
  • disponibilitate pentru perioade de lucru peste program si autoinstruire;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani. 

Atributiile postului:

 1. analizează, proiectează, programează, testează şi implementează aplicaţii informatice dezvoltate conform strategiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului Finanţelor Publice în toate etapele sale;
 2. administrează, întreține, extinde și optimizează aplicațiile informatice dezvoltate și implementate;
 3. elaborează, gestionează şi actualizează documentaţiile specifice proiectelor de dezvoltare/ implementare aplicaţii informatice, în concordanţă cu metodologiile şi tehnicile avansate în domeniul TIC;
 4. participă la îndrumarea metodologică a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul specific şi instruirea utilizatorilor aplicaţiilor dezvoltate;
 5. asigură asistență tehnică utilizatorilor aplicațiilor informatice;
 6. colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 7. colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 8. respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 9. participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice ;
 10. exploatează aplicaţii informatice referitoare la administrarea contribuabililor persoane fizice si juridice;
 • studiază permanent literatura de specialitate în vederea formulării propunerilor de schimbare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 1. participă la elaborarea de caiete de sarcini, specificaţii tehnice şi funcţionale pentru achiziţia de produse şi servicii TIC pe domeniul de competenţă al serviciului, în colaborare cu celelalte direcții, servicii şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare și cu directiile beneficiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate, după caz;
 • participă în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor şi în cadrul comisiilor de recepţie a produselor şi serviciilor din domeniul TIC achiziţionate;
 • urmărește modul de derulare și îndeplinirea clauzelor contractuale pentru contracte încheiate în domeniul TIC;
 • participă la elaborarea si revizuirea procedurilor de sistem şi operationale (elaborate de CNIF sau de către alte direcţii MFP) cu impact asupra activităţii serviciului;
 • asigură schimbul de date cu alte entităţi/instituţii publice, pe baza protocoalelor de colaborare/schimb de informaţii: acces on-line, servicii de export-import date etc;
 1. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 2. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 3. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 4. informează conducerea direcției generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 5. îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea serviciului care duc la îndeplinirea scopului postului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  6. Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb de informatii, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă (RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicații similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentări specifice activității desfășurate in cadrul instituției, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relaționale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentație aplicații informatice, management proiect – cunoștinte nivel de bază necesare pentru îndeplinirea atributiilor specifice postului ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilității;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • flexibilitate;
  • creativitate si spirit de initiațivă;
  • disponibilitate pentru perioade de lucru peste program si autoinstruire;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an. 

Atributiile postului:

 1. Participa la dezvoltarea si implementarea proiectelor de aplicatii informatice pentru directiile implicate in administrarea fiscala – schimb de informatii;
 2. Urmareste și participă la realizarea documentatiilor specifice proiectelor de construire, implementare a aplicatiilor in concordanta cu metodologiile si tehnicile avansate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
 3. Elaborează documentaţie de specialitate: cerinţe funcţionale, specificaţii tehnice, ghidul utilizatorului etc, în domeniul său de activitate;
 4. Participă la indrumarea metodologica a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul specific, desfaşurată în unităţile teritoriale;
 5. Colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 6. Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 7. Respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 8. Participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice ;
 9. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 • Reprezintă instituția în cadrul grupurilor de lucru la nivelul Comisiei Europene, pe domeniul de activitate al serviciului, conform desemnarii de catre superiorul ierarhic direct;
 • Studiaza permanent literatura de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si legislatia specifica;
 • Participa la elaborarea specificatiilor tehnice ale caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor tehnice depuse in cadrul licitatiilor publice deschise;
 1. Respectă prevederile legislatiei din domeniul securitătii si sănătătii în muncă, apărării împotriva incendiilor si măsurile de aplicare a acestora;
 2. Utilizează corect si eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) si rechizitele, manipulează si întretine corespunzător mobilierul din dotare;
 3. Informează conducerea directiei generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 • Indeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  7. Serviciul aplicatii administrare fiscala – schimb de informatii, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicații similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relaționale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentație aplicații informatice, management proiect – cunoștințe nivel de bază necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • flexibilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • creativitate si spirit de initiativa;
  • perioade de lucru peste program si autoinstruire;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

Atributiile postului:

 1. Participa la dezvoltarea si implementarea proiectelor de aplicatii informatice pentru directiile implicate in administrarea fiscala – schimb de informatii;
 2. Urmareste și participă la realizarea documentatiilor specifice proiectelor de construire, implementare a aplicatiilor in concordanta cu metodologiile si tehnicile avansate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
 3. Elaborează documentaţie de specialitate: cerinţe funcţionale, specificaţii tehnice, ghidul utilizatorului etc, în domeniul său de activitate;
 4. Participă la indrumarea metodologica a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul specific, desfaşurată în unităţile teritoriale;
 5. Colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 6. Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 7. Respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 8. Participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice ;
 9. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 10. Reprezintă instituția în cadrul grupurilor de lucru la nivelul Comisiei Europene, pe domeniul de activitate al serviciului, conform desemnarii de catre superiorul ierarhic direct;
 11. Studiaza permanent literatura de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si legislatia specifica;
 12. Participa la elaborarea specificatiilor tehnice ale caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor tehnice depuse in cadrul licitatiilor publice deschise;
 • Respectă prevederile legislatiei din domeniul securitătii si sănătătii în muncă, apărării împotriva incendiilor si măsurile de aplicare a acestora;
 • Utilizează corect si eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) si rechizitele, manipulează si întretine corespunzător mobilierul din dotare;
 • Informează conducerea directiei generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 1. Indeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  8. Serviciul aplicatii pentru analiza de risc si antifrauda fiscala, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management de proiect informatic – cunostinte nivel de bază necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • creativitate si spirit de initiativa;
  • disponibilitate pentru lucru peste program și autoinstruire, dezvoltare rapida aplicații

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an. 

Atribuțiile postului: 

 1. participă la dezvoltarea și implementarea proiectelor de aplicații informatice.
 2. urmărește și participă la realizarea documentațiilor specifice proiectelor de construire, implementare a aplicațiilor în concordanță cu metodologiile și tehnicile avansate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 3. studiază permenanent literatura de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și legislația specifică;
 4. colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicațiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înțelegeri a cerințelor și asigurării acceptabilității acestora;
 5. colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate pentru realizarea și implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din componența serviciului în cele mai bune condiții;
 6. participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituțiile subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice;
 7. respectă standardele, procedurile și metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 8. participă la elaborarea și revizuirea procedurilor de sistem și operaționale (elaborate de CNIF sau de către alte direcții MFP) cu impact asupra activității serviciului;
 9. participă la îndrumarea metodologică a activității de tehnologia informației în domeniul antifraudei fiscale, desfășurate în unitățile teritoriale.
 10. participă la seminarii, prezentări și wprkshop-uri pe teme de specialitate.
 11. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărăriiîmpotriva incendiilor și măsurilor de aplicare a acestora;
 12. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 13. informează conducerea direcției generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 14. Indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea direcției, în conformitate cu legislația în vigoare.
  9. Compartimentul aplicații operative antifraudă fiscală, Serviciul aplicații pentru analiză de risc și antifraudă fiscală, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management de proiect informatic – cunostinte nivel de bază necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • flexibilitate;
  • creativitate si spirit de initiativa;
  • disponibilitate pentru lucru peste program si autoinstruire, dezvoltare rapida de aplicaţii;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an. 

Atributiile postului: 

 1. Participa la dezvoltarea si implementarea proiectelor de aplicatii informatice.
 2. Urmareste si participa larealizarea documentatiilor specifice proiectelor de construire, implementare a aplicatiilor in concordanta cu metodologiile si tehnicile avansate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
 3. Studiaza permanent literatura de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si legislatia specifica
 4. Colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 5. Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 6. Participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;
 7. Respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 8. Participă la elaborarea si revizuirea procedurilor de sistem şi operationale (elaborate de CNIF sau de către alte direcţii MFP) cu impact asupra activităţii serviciului;
 9. Participa la îndrumarea metodologică a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul antifraudei fiscale, desfaşurată în unităţile teritoriale.
 10. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 11. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 12. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 13. informează conducerea direcției generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 • Indeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  10. Compartimentul aplicații operative antifraudă fiscală, Serviciul aplicații pentru analiză de risc și antifraudă fiscală, Direcția data warehouse

1 post expert clasa I grad profesional asistent

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, SGBD relationale, medii de dezvoltare componente informatice, metode de proiectare, elaborare documentatie aplicatii informatice, management de proiect informatic – cunoștinte nivel de bază necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • flexibilitate;
  • creativitate si spirit de initiativa;
  • disponibilitate pentru lucru peste program si autoinstruire, dezvoltare rapida de aplicaţii;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

Atributiile postului: 

 1. Participa la dezvoltarea si implementarea proiectelor de aplicatii informatice.
 2. Urmareste si participa larealizarea documentatiilor specifice proiectelor de construire, implementare a aplicatiilor in concordanta cu metodologiile si tehnicile avansate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
 3. Studiaza permanent literatura de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si legislatia specifica
 4. Colaborează cu structurile organizaționale beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii acestora;
 5. Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Centrului Național pentru Informații Financiare, cu structurile organizaționale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și instituţiilor subordonate pentru realizarea şi implementarea aplicațiilor informatice și furnizarea serviciilor informatice din competența serviciului în cele mai bune condiții;
 6. Participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;
 7. Respectă standardele, procedurile şi metodologiile stabilite la nivelul Centrului Național pentru Informații Financiare;
 8. Participă la elaborarea si revizuirea procedurilor de sistem şi operationale (elaborate de CNIF sau de către alte direcţii MFP) cu impact asupra activităţii serviciului;
 9. Participa la îndrumarea metodologică a activităţii de tehnologia informatiei in domeniul antifraudei fiscale, desfaşurată în unităţile teritoriale.
 10. participă la seminarii, prezentări şi workshop-uri pe teme de specialitate.
 11. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 12. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 13. informează conducerea direcției generale privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 • Indeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  11. Serviciul aplicații contabilitate publică și control angajamente, Direcția tehnologia informației a Trezoreriei Statului

1 post expert clasa I grad profesional asistent 

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • matematica și știinţe ale naturii – ramura de știinţă(RSI): matematică; informatică;
 • știinţe inginerești – RSI: inginerie electrică, electronică și telecomunicaţii – domeniul de licenţă (DL): inginerie electrică; inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informaţionale;
 • știinţe inginerești – RSI: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei – DL: calculatoare si tehnologia informatiei; ingineria sistemelor;
 • știinţe sociale – RSI: știinţe economice cu următoarele DL: cibernetică, statistică și informatică economică; contabilitate; economie; finanţe; management.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicatii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar si realizarea de prezentari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiei, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • Limbaje de programare, sisteme de gestiune de baze de date relationale, metode de analiza şi elaborare documentatie proiecte informatice, managementul proiectelor informatice, cunostinte nivel de baza necesar pentru indeplinirea atributiilor specifice postului, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • limba engleză – citit, scris, vorbit – nivel mediu, cunoștinţe ce vor fi testate în cadrul probelor de concurs;
  • adaptabilitate;
  • asumarea responsabilitatii;
  • capacitatea de a rezolva problemele;
  • capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite;
  • capacitatea de analiza si sinteza;
  • capacitatea de a lucra in echipa;
  • abilitati de comunicare orală şi scrisă;
  • flexibilitate;
  • creativitate si spirit de initiativa
  • disponibilitate pentru lucru peste program si autoinstruire;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

Atributiile postului: 

 1. Participa la dezvoltarea si implementarea proiectelor de aplicatii informatice in domeniul Trezoreriei, analizeaza, proiecteaza, programeaza, testeaza si implementeaza aplicatii, dezvoltate in conformitate cu standardele si metodologiile adoptate la nivelul CNIF;
 2. Participă și urmareste realizarea documentatiilor de specialitate: cerinte functionale, specificatii tehnice, ghidul utilizatorului, in conformitate cu standardele si metodologiile adoptate la nivelul CNIF;
 3. colaborează cu toate serviciile din cadrul direcţiei, în vederea realizării aplicaţiilor și furnizării serviciilor în cele mai bune condiţii;
 4. colaborează cu structurile organizationale  din Ministerul Finanţelor Publice, beneficiare ale aplicaţiilor dezvoltate, în vederea exploatării în bune condiţii a aplicaţiilor, a înţelegerii cât mai bune a cerinţelor utilizatorilor şi asigurării acceptabilităţii respectivelor cerinţe;
 5. colaborează cu unităţile operative ale trezoreriei statului, în vederea exploatării în bune condiţii a aplicaţiilor;
 1. participă la implementarea unor programe și proiecte cu finanțare externă derulate de către structuri organizaționale din cadrul MFP și instituții subordonate și care au o componentă TIC, pentru a asigura integrarea acestor componente în Sistemul informatic existent, cu respectarea liniilor strategice și de securitate informatică stabilite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.
 1. instruieşte utilizatorii pentru utilizarea corectă a programelor / aplicaţiilor;
 2. participă la îndrumarea metodologică şi procedurală a personalului de specialitate din teritoriu pentru implementarea aplicaţiilor dezvoltate;
 3. actualizează aplicaţiile dezvoltate cu modificările rezultate ca urmare a schimbărilor legislative/procedurale în domeniu;
 4. respectă, în întreaga activitate, standardele şi metodologiile adoptate la nivelul direcţiei;
 5. se încadrează în liniile strategice stabilite în Strategia TIC;
 6. elaborează propuneri privind tehnologiile folosite pentru dezvoltarea aplicaţiilor;
 7. asigură asistență tehnică pentru tratarea incidentelor și solicitărilor de servicii pentru sistemele dezvoltate în cadrul serviciului/biroului sau le escaladează la nivelul superior de intervenție, organizat la prestatorul de servicii de întreținere, pe cele care sunt pentru sistemele informatice dezvoltate cu asistență tehnică externă;
 8. asigură îndeplinirea țintelor de continuitate a aplicaţiilor prin tratarea incidentelor și a problemelor apărute;
 9. realizează documentaţiile tehnice şi de utilizare specifice aplicaţiilor dezvoltate;
 10. cunoaște și respectă politicile și procedurile privind securitatea informațiilor;
 11. respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
 12. utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 13. informează conducerea serviciului despre eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
 1. Indeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea instituției sau a direcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere

 1. a) formularul de înscriere (se poate downloada de pe mfinante.ro – cariera profesională, secțiunea concursuri);
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şiperfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (modelul de adeverință se poate downloada de pe mfinante.ro – cariera profesională, secțiunea concursuri);
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) copia certificatului de căsătorie;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul dezvoltare aplicatii buget

 1. Prevederi legislative
 2. Constituția României, republicată;
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI – a, Titlul I și II;
 4. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 273/2006 –Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Cerinţe specifice
 1. Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale: Oracle;
 2. Oracle Forms Developer 10g, Forms Builder;
 3. Oracle Reports Developer 10g, Reports Builder;
 4. SQL; PL/SQL.
 5. Java – concepte de programare orientata pe obiect;
 6. HTML, XML
 7. Standard J2EE pentru construirea de aplicatii web- based (notiuni de baza).

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I – Direcţia Infrastructura TIC

 1. Prevederi legislative
 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI – a, Titlul I și II.
 1. Cerinţe specifice
 1. Sisteme de operare Windows pentru stații de lucru
 2. Sisteme de operare pentru servere: Linux, Unix , MS Windows Server 2003, 2008, 2012,
 3. Suita Office (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint)
 4. Virtualizare: Concepte. Tipuri de virtualizare. Tehnologii de Virtualizare
 5. Sisteme de mesagerie electronica -> noțiuni şi principii generale
 6. Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale: Oracle
 7. Instructiuni PL/SQL.

Bibliografie și tematică pentru concursul de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție vacante expert/inspector clasa I – Direcția Dezvoltare Sisteme Informatice, expert/consilier clasa I – Direcţia Data Warehouse, expert clasa I – Direcția  Tehnologia Informației a Trezoreriei Statului

Prevederi legislative

  1. Constituția României, republicată;
 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI – a, Titlul I și II;
 1. Cerinţe specifice
 1. Documentație cu privire la sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale;
 2. Java – concepte de programare orientata pe obiect;
 3. Oracle10g/11g SQLPLUS and PL/SQL User’s Guide and Reference;
 4. Oracle Developer Suite 10g/11g – Designer, Forms si Reports – Internet Applications;
 5. Oracle RDBMS 10g/11g;
 6. HTML, XML.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 2181, persoană de contact Nicolae Rogoz, e-mail: concursuri@mfinante.gov.ro.

„Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane – etaj 2, camera 469 – și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate”, precizează Ministerul Finanțelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ȘTIRI

EDITORIALE, COMENTARII

BAROMETRUL MEDIULUI DE AFACERI

Articolele din aceeași categorie

VIDEO | O altă dezbatere pe tema crizei din Ucraina

În cadrul unei dezbateri de miercuri seara de la televiziunea Global News, intitulată ”Mai este Ucraina sprijinită de Occident”, moderatorul Calistrat Atudorei a pus...

Globalworth o numește pe Ema Iftimie Managing Director pentru România

Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE), anunță numirea Emei Iftimie în funcția de Managing Director pentru...

Safetech Innovations raportează o cifră de afaceri de 20,1 milioane de lei la nivel individual și un profit net de 5,9 milioane de lei...

Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra și Abu Dhabi, raportează,...

Grupul eMAG își consolidează echipa de management și îl numește pe Cosmin Dodoc Vicepreședinte People & Organisation

Grupul eMAG își consolidează echipa de management și îl numește pe Cosmin Dodoc în poziția de Vicepreședinte People & Organisation, în contextul în care...

Mureș City Logistics atinge un grad de ocupare de 100% după semnarea cu gigantul din industria auto EKR

Elektrokontakt România (EKR), subsidiară a ELEKTROKONTAKT GMBH, este noul chiriaș în Mureș City Logistics, cel mai modern proiect industrial din zona Mureș. Această tranzacție...

Mediul privat și reprezentanți ai statului au dezbătut despre viitorul comerțului electronic din România

Miercuri, 18 octombrie 2023, reprezentanți ai Guvernului, lideri și specialiști din industrie au abordat tema impactului pozitiv adus de sectorul de comerț electronic în...