25.3 C
București
sâmbătă, 22 iunie, 2024

Finanțele elimină, în sfârșit, aberația fiscală din 2015-2017: Datornicilor CASS calculate la salariul minim li se șterg și restanțele, și penalitățile. Cum se pot recupera banii

Dată:

În perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) aveau ca bază de calcul nu suma din cont, ci salariul minim brut pe economie, fapt care a dus la aberația fiscală de a plăti câteva zeci/sute de lei CASS chiar dacă contribuabilul avea în cont fie și numai un leu; această anomalie va fi eliminată printr-un proiect normativ publicat marți pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice – MFP. Felicitări inițiatorilor, așteptăm intrarea în vigoare!

Cine avea, să zicem, 1 (un singur) leu într-un cont bancar apărea în scripte că obține „venituri din investiții”, venituri pentru care se plătesc contribuții sociale la fondul de sănătate de 5,5% pe lună, însă nu 5,5% din acel leu, ci 5,5% din… salariul minim pe economie. Și, cum în acei ani salariul minim a fost de 750-900 de lei, contribuabilii care aveau doar un leu s-au trezit că sunt datori la Fisc (pentru CASS) cu aproape 1.000 de lei.

Cele mai multe victime ale acestei aberații fiscale au fost persoanele în vârstă care mai aveau dețineri (deși nu știau de ele) de 1 sau câțiva lei, reziduale din fostul Program de Privatizare în Masă. Nu știau nici că au conturi (create fără știrea lor!), nici câți bani aveau în respectivele conturi, dar aflau de la Fisc că sunt datori cu câteva sute spre 1.000 de lei pentru CASS aferente acelui blestemat de leu din cont.

Au mai fost și cazuri în care alocațiile pentru copii, care – fiind vărsate în conturi bancare – erau considerate ca purtătoare de dobânzi, deci de „venituri din investiții”, astfel că și copiii/părinții s-au trezit datori la Fisc: pentru 42 de lei în cont (cât era alocația), datoria se ridica la câteva zeci de lei pe lună.

Și alte categorii de venituri relativ mici au intrat în colimatorul acestei aberații, prin care – repetăm – deși contribuabilul avea doar câțiva lei ca sumă deținută, CASS se calcula în baza salariului minim și nu a acelei sume, astfel că datoria se ridica la câteva sute de lei pe an (zeci de lei pe lună).

Acum, odată cu intrarea în vigoare – sperăm, cât mai rapidă – a proiectului normativ publicat marți, lucrurile se corectează și, în plus, sumele plătite atunci pot fi recuperate!

REVISTA PATRONATELOR redă în continuare, integral, textul Referatului de aprobare a noului act normativ (sublinierile și intertitlurile aparțin Redacției noastre, RP)

„Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare ordonanță, reglementează anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Aceleași prevederi sunt reglementate și în cazul persoanelor fizice care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe ţară [art. 2 alin. (3) din ordonanță].

De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere [art. 2 alin. (2) din ordonanţă].

Cei care au plătit au dreptul la restituirea sumelor achitate

Este de menționat că această măsură vizează obligațiile fiscale stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, indiferent dacă acestea au fost plătite sau nu, tocmai pentru a se asigura egalitatea de tratament pentru persoanele aflate în aceeași situație.

Astfel, persoanele fizice care au efectuat plata contribuţiilor pentru care actul normativ prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător.

Articolul 3 din ordonanţă reglementează anularea obligațiilor fiscale (prevăzute la art. 2), din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

Pe de altă parte, alin. (2) al art. 3 din ordonanţă prevede că în cazul în care, anterior intrării în vigoare a ordonanţei, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 2, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Articolul 4 din ordonanţă reglementează că procedura de aplicare a prevederilor art. 2 și 3 din ordonanță se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis prin adresa nr. 3387/04.07.2019 propunerea de ordin.

Ce conține noul act normativ

Având în vedere cele mai sus menționate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care conțin următoarele:

*** Anexa nr. 1 – Procedura de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate.

În cadrul acestei anexe se propune reglementarea identificării persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit compartiment de specialitate.

Compartimentul de specialitate identifică contribuabilii în evidențele fiscale și întocmește o listă care cuprinde următoarele informații:
a) datele de identificare ale persoanei fizice;
b) baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informațiilor din declarațiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referință, în care persoana beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate;
c) pentru anul fiscal 2017, baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informațiilor din declarațiile fiscale;
d) numărul și data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată;
e) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;
f) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate care se anulează;
g) etapa procedurală de stabilire a contribuției din punctul de vedere al emiterii și comunicării deciziei;
h) temeiul legal de încadrare în anularea obligațiilor.

Din lista mai sus menționată, se selectează contribuabilii în funcție de etapa procedurală de stabilire a contribuției din punctul de vedere al emiterii și comunicării deciziei și rezultă:
a) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată– caz în care se parcurg etapele procedurale privind anularea creanțelor și scăderea debitelor din evidența analitică pe plătitori;
b) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată – caz în care compartimentul de specialitate nu mai comunică contribuabilului decizia anuală de impunere emisă și se parcurg etapele procedurale privind anularea creanțelor și scăderea debitelor din evidența analitică pe plătitori;
c) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere nu a fost emisă – caz în care compartimentul de specialitate nu mai emite decizie anuală de impunere.

*** Anexa nr. 2 – Procedura de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora

Obligaţiile fiscale care fac obiectul anulării sunt contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia. Anularea se efectuează, din oficiu, de către organul fiscal central competent, urmând etapele din următoarele proceduri:
a) Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în decizia anuală de impunere emisă şi comunicată persoanelor fizice. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori primește „Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată şi verifică în evidenţa fiscală sumele cuprinse în listă care au fost stinse total sau parţial. Apoi, procedează la întocmirea unui referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale principale şi accesorii, precum şi emiterea Deciziei de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii, care se comunică contribuabilului, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care obligaţiile fiscale, care au fost anulate potrivit prezentei proceduri, au fost stinse total sau parţial, persoanele fizice pot solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător. Restituirea sumelor se realizează numai după efectuarea compensării potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în decizia anuală de impunere emisă şi necomunicată persoanelor fizice – în care compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori primeşte „Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă dar nu a fost comunicată”, întocmește referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale cuprinse în decizia anuală de impunere, nu mai emite decizia de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii.

*** Anexa nr. 3 – Modelul şi conţinutul Deciziei de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii.

DOCUMENT
Proiectul normativ (Ordin al MFP) poate fi descărcat de AICI

Menționăm că acest proiect este intercalat cu alte proiecte care prevăd rectificarea bugetului consolidat al statului, rectificarea bugetului de asigurări sociale și măsurile fiscal-bugetare adiacente acestora, toate fiind lansate marți în dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ȘTIRI

EDITORIALE, COMENTARII

BAROMETRUL MEDIULUI DE AFACERI

Articolele din aceeași categorie

VIDEO | O altă dezbatere pe tema crizei din Ucraina

În cadrul unei dezbateri de miercuri seara de la televiziunea Global News, intitulată ”Mai este Ucraina sprijinită de Occident”, moderatorul Calistrat Atudorei a pus...

Globalworth o numește pe Ema Iftimie Managing Director pentru România

Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE), anunță numirea Emei Iftimie în funcția de Managing Director pentru...

Safetech Innovations raportează o cifră de afaceri de 20,1 milioane de lei la nivel individual și un profit net de 5,9 milioane de lei...

Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra și Abu Dhabi, raportează,...

Grupul eMAG își consolidează echipa de management și îl numește pe Cosmin Dodoc Vicepreședinte People & Organisation

Grupul eMAG își consolidează echipa de management și îl numește pe Cosmin Dodoc în poziția de Vicepreședinte People & Organisation, în contextul în care...

Mureș City Logistics atinge un grad de ocupare de 100% după semnarea cu gigantul din industria auto EKR

Elektrokontakt România (EKR), subsidiară a ELEKTROKONTAKT GMBH, este noul chiriaș în Mureș City Logistics, cel mai modern proiect industrial din zona Mureș. Această tranzacție...

Mediul privat și reprezentanți ai statului au dezbătut despre viitorul comerțului electronic din România

Miercuri, 18 octombrie 2023, reprezentanți ai Guvernului, lideri și specialiști din industrie au abordat tema impactului pozitiv adus de sectorul de comerț electronic în...