10.1 C
București
joi, 30 martie, 2023

Fondul Suveran va fi extrabugetar, costurile de înființare fiind estimate la 600.000 de lei | DOCUMENTE: Proiectele HG de înființare a FSDI

Dată:

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții – FSDI – va funcționa din fonduri aflate în afara categoriei „administrație publică”, iar costurile de înființare sunt estimate la 600.000 de lei, arată proiectul Hotărârii de Guvern (HG) privind înființarea FSDI, publicat vineri pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice – acționarul unic al viitoarei instituții financiare.

„Prin prezenta hotărâre de Guvern se înfiinţează Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. (FSDI),  organizat ca societate pe acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului său constitutiv, care este deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către Statul român prin Ministerul Finanțelor Publice. Durata de funcționare a FSDI este nelimitată”, se arată în Nota de Fundamentare a actului normativ.

„Funcționarea și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică, conform metodologiei UE pentru a menține clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale”, precizează inițiatorii.

Scopul Fondului

Potrivit documentului citat, FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

Activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu, pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor.

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate să înfiinţeze societăţi ca asociat unic sau împreună cu alţi participanţi, în orice formă de societate, să participe la finanțarea societăților în care este acționar prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanțare, să vândă acţiuni din portofoliu, în condițiile legii și să vândă, să achiziționeze și să mențină în propriul portofoliu instrumente financiare în conformitate cu politicile investiționale proprii.

Funcționare complementară Băncii Naționale de Dezvoltare a României

FSDI va funcționa complementar Băncii Naționale de Dezvoltare a României, instituție care urmează să fie creată, și care are ca scop adresarea directă a ineficienței piețelor prin proiecte ale beneficiarilor eligibili, care au un profil de risc mai ridicat, dar cu potențial mare de a crea valoare adăugată și locuri de muncă, și față de care sectorul privat manifestă un apetit redus de asigurare a finanțării.

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societățile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

Beneficiile FSDI

Înfiinţarea FSDI are ca beneficii:
a) crearea de surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară;
b) rol de catalizator eficient pentru atragerea de fonduri private (bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiții) care, alături de fondurile proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a căror implementare va antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală, cât și pe verticală. În funcție de condițiile de piață precum și de caracteristicile proiectului finanțat, FSDI va putea atinge factori de multiplicare atractivi, efectul de multiplicare financiară fiind obţinut prin atragerea de capital de la investitori instituționali și privați, atât sub formă de participare la capital, cât și sub formă de capital împrumutat;
c) susținerea eforturilor României de a obține statutul de piață emergentă pentru piața de capital autohtonă prin creșterea lichidității, ca urmare a listării la Bursa de Valori București și AERO a companiilor din portofoliul FSDI;
d) creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile prin participarea la cofinanțarea unor proiecte de investiții.

Cum se va calcula valoarea capitalului social

Potrivit inițiatorilor, capitalul social al FSDI subscris integral la data constituirii este format din aport în natură reprezentat de pachete de acțiuni deținute de stat la societățile care se vor afla în portofoliul FSDI, precum și din aport în numerar.

Pachetele de acțiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii.

„Decizia de înstrăinare de active și de acțiuni care constituie capitalul social initial al FSDI va fi luată în conformitate cu strategia  FSDI și va avea la bază o analiză cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanțare din înstrăinarea de active/acțiuni în vederea implementării strategiei, după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanțare prevăzute de lege, cu menținerea valorii activului net al FSDI la nivelurile stabilite prin strategia FSDI și respectarea pragurilor de îndatorare și a obiectivelor de rentabilitate și de risc din strategie”, se menționează în documentul citat.

Respectarea acestor cerințe privind înstrăinarea acțiunilor și activelor, inclusiv a celor ce constituie contribuție la capitalul  social al FSDI, a avut în vedere pe de o parte limitarea riscurilor economice ce decurg din înstrăinarea fără justificare a acțiunilor la societățile  strategice, iar pe de alta parte asigurarea independentei și automoniei de decizie a fondului asupra activelor deținute, condiție ce trebuie îndeplinită pentru clasificare în afara administrației publice.

Cerințe specifice pentru înstrăinarea activelor detinute de către FSDI sunt prevăzute doar pentru cele care au constituit aport la capitalul social inițial, întrucât celelalte active dobândite prin activitatea FSDI sunt active proprii pentru care fondul trebuie să aibă autonomie deplină de decizie.

Criterii pentru evitarea clasificării ca „administrație publică”

Inițiatorii HG mai arată că, pentru a se evita clasificarea FSDI în sectorul administrației publice la analiza companiilor ale căror pachete de acțiuni constituie aport la capitalul social inițial al FSDI, s-au avut în vedere o serie de criterii, precum: criterii economice, criterii pentru clasificare în sectorul administrației publice (să nu înregistreze pierderi anuale consecutive de-a lungul unei perioade de mai mulți ani (3-5 ani), să nu fie deja clasificate în sectorul administrației publice), criteriul concurențial și de concentrare economică.

De asemenea, la definitivarea listei cu societățile ale căror pachete de acțiuni vor constitui aport la capitalul social iniția al FSDI s-a avut în vedere faptul că încadrarea acestor societăți în categoria societăților de interes strategic se face pe baza propunerilor autorităților publice tutelare. Pentru respectarea metodologiei UE, privind clasificarea în afara sectorului administrației publice, aceste societăți trebuie să aibă autonomie de decizie în administrarea activelor și pasivelor.

Directoratul va elabora Strategia FSDI

Strategia FSDI se elaborează de către Directorat, se avizează de Consiliul de Supraveghere și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.

Strategia este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategie.

Totodată, Strategia este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea FSDI și are în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare:
a) finanțarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acționariatului, dacă și numai dacă aceste întreprinderi  sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;
b) finanțarea companiilor romanești de importanță strategică, respectiv dezvoltarea sectoarelor cheie, in care companiile românesti au șansa de a obține un avantaj competitiv la nivel global;
c) investiții în industrie;
d) investiții în proiecte de infrastructură;
e) finanțarea start-up-urilor și a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare;
f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puțin avansată și prioritar economic în sectoarele cu potențial ridicat de creștere economică;
g) stimularea inovatiei și a noilor tehnologii;
h) dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung;
i) creșterea competitivității economiei românești;
j) urmărirea strategiei energetice;
k) piețele de capital;
l) alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională.

Agenda înființării FSDI

Până la aprobarea strategiei, FSDI derulează activitățile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare și a produselor financiare aflate în portofoliu.

Potrivit documentului, ordinea cronologică în care se stabilesc/aprobă documentele legate de strategia FSDI este următoarea:
a) adunarea generală a acționarilor stabilește un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung pentru domeniile și activitățile de dezvoltare
b) Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care exercită în numele statului drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic, aprobă prin hotărâre de Guvern liniile directoarepentru elaborarea Strategiei fiecărui Fond
c) Directoratul elaborează Strategia Fondului care are în anexă, ca fundamentare, planul de afaceri și analiza economico-financiară, iar Consiliul de Supraveghere o avizează și o supune aprobării adunării generale a acționarilor
d) adunarea generală a acționarilor aprobă Strategia Fondului propusă de conducerea Fondului
e) după aprobarea strategiei, acesta se comunică Guvernului.

Strategia FSDI va prezenta activitățile de investiții, de asigurare a surselor de finanțare în condițiile respectării anumitor obiective de rentabilitate și de risc.

Administrare în sistem dualist

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de supraveghere și un Directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din care 2 reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea respectării celor mai bune practici din domeniul guvernanței corporatiste și evitării clasificării FSDI în administrația publică.

Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în vedere complexitatea şi specificul activităţii desfaşurate de FSDI, în vederea asigurării continuităţii managementului.

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care reprezintă Statul ca acționar, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 (optsprezece) luni.

Mandatul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv organizarea activităţii fondurilor suverane.

„Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (consiliul de supraveghere) cât și executiv (directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investițională, în vederea obținerii de profit, în condiții de piață, prin dobândirea în nume propriu de active și pasive și cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități comerciale”, precizează inițiatorii.

Deciziile privind managementul activelor și pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condițiile legii și ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul autorității publice care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile aferente calității de acționar al FSDI sau al oricărei alte autorități sau instituții publice în limitele strategiei investiționale aprobată de acționar.

„Este necesar ca organele de conducere ale FSDI să aibă autonomie de decizie în administrarea activelor și pasivelor FSDI”, mai arată inițiatorii.

Astfel, FSDI ar trebui să poată administra fără nicio constrângere pachetele de acțiuni care vor constitui aport în natură la capitalul social inițial, în acest mod FSDI  asigurând administrarea acțiunilor ce vor fi transferate la FSDI provenind de la companiile majoritare de stat, precum și întreaga activitate a acestor companii, inclusiv în ceea ce privește politica de acordare de dividende, precum și cea de listare și tranzacționare ulterioară a pachetelor de acțiuni.

Acest aspect are o relevanță foarte mare din perspectiva clasificării FSDI în sau în afara administrației publice, în special la momentul creării FSDI și organizării acestuia, și chiar în prima parte a funcționării, însă pe măsura creșterii activității investiționale a Fondului, relevanța acestui aspect se diminuează.

Costurile de înființare

Proiectul de act normativ va avea impact asupra veniturilor  bugetului de stat începând cu anul 2019 în sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în portofoliul FSDI.

Această influență va fi recuperată în anii următori primului an de funcționare prin încasarea dividendelor pe care FSDI le va plăti statului, în calitate de acționar unic potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de repartizare a profitului și stabilire a dividendelor.

„Cheltuielile cu taxele și tarifele necesare înființării FSDI se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, pentru anul 2019. estimându-se un impact de aprox. 600 mii lei pentru aceste cheltuieli pentru anul 2019”, mai arată inițiatorii.

DOCUMENTE
Nota de Fundamentare a HG / FSDI poate fi descărcată de AICI
Proiectul HG / FSDI poate fi descărcat de AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ȘTIRI

EDITORIALE, COMENTARII

BAROMETRUL MEDIULUI DE AFACERI

Articolele din aceeași categorie

O altfel de dezbatere în România: o televiziune online prezintă adevăruri neştiute despre conflictul din regiune

Scriitorul Calistrat Atudorei a găzduit sâmbătă seara la ROC TV o dezbatere curajoasă care sparge cenzura din România prezentând lucruri de obicei cenzurate şi...

Dezbatere despre energia şi siguranţa României

Emisiunea-dezbatere, intitulată ”Unde se înclină balanța războiului din Ucraina”, a fost dedicată celor mai arzătoare teme ale momentului: rachetele din Polonia, criza energetică și...

În ciuda contextului economic dificil, industria berii continuă să fie un stimul important pentru economia românească

 Marți, 18 octombrie, a avut loc a X-a ediție a evenimentului anual al industriei berii ”Berea Face Cinste României”, derulat sub titlul "Mai mult...

Lansarea proiectului DigiL@b+

Proiectul „DigiL@b+” este implementat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Blocul Național...

10 milioane de produse vândute și peste 55.000 de clienți în București și Ilfov într-un an de activitate

Lansat în 2021 cu o investiție de peste 5 milioane de euro în tehnologie, operațiuni și depozit propriu frigorific, Freshful a atras într-un an...

Ambasador CSR, echipa Groupama sprijină comunitățile locale

Pentru a avea o contribuție cât mai relevantă la nivelul comunităților și pentru a încuraja voluntariatul, Groupama, liderul pieței de asigurări din România, implementează...